Algemene voorwaarden Slot Letselschade

Algemeen

Deze voorwaarden zijn onder uitdrukkelijke terzijdestelling van daarmee in strijd zijnde voorwaarden van de opdrachtgever of de cliënt van toepassing in de verhouding tussen de opdrachtgever of de cliënt en Slot Advocaten en Slot Letselschade.

Opdracht
1.1. Slot Advocaten en Slot Letselschade (verder kortweg Slot Letselschade) zijn handelsnamen van De Koning Advocaten BV te Zeist.
1.2. Opdrachtnemer is altijd De Koning Advocaten BV en nimmer een medewerker of werknemer van De Koning Advocaten BV (waaronder te begrijpen Slot Letselschade, Slot Advocaten) of Rex Lex BV. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW is op opdrachten aan Slot Letselschade uitgesloten.
1.3. Slot Letselschade bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd. Het bepaalde in art. 7:404 BW wordt uitgesloten.
1.4. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht door een ander wordt verstrekt dan de cliënt, kan Slot Letselschade een schriftelijke opdracht, ondertekend door de cliënt, verlangen.
1.5. Slot Letselschade neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Slot Letselschade voert de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit. Niet wordt ingestaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
1.6. Opdrachtgever dient alle voor behandeling van de opdracht noodzakelijke gegevens en informatie aan Slot Letselschade te verschaffen. Indien hieraan niet wordt voldaan, is Slot Letselschade gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. Tot deze noodzakelijke gegevens behoren de ingevolge de Wet Identificatie bij Dienstverlening vereiste identificatiegegevens.
1.7. Opdrachtgever dient Slot Letselschade onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Voorts staat de opdrachtgever in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Slot Letselschade verstrekte gegevens en informatie.

Honorarium
2.1. Het uurtarief wordt bepaald door het door Slot Letselschade periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van de degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. Slot Letselschade is gerechtigd om periodiek haar tarieven aan te passen.
2.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de door Slot Letselschade aan de opdracht bestede tijd, daaronder begrepen reis- en wachttijd, en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Naast het honorarium, wordt de opdrachtgever aan Slot Letselschade verschuldigd de verschotten die bestaan uit te specificeren kosten zoals, maar daartoe niet beperkt, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, kosten uittreksels en dergelijke en niet eenvoudig te specificeren kantoorkosten zoals porto, telefoon, telefax en dergelijke welke door haar op een percentage van het honorarium vastgesteld kunnen worden.

Declaraties
3.1. Op eerste verzoek zal Slot Letselschade de opdrachtgever een specificatie van haar declaraties verstrekken. Door het verlenen van de opdracht en de aanvaarding daarvan door Slot Letselschade, aanvaardt de opdrachtgever aansprakelijkheid voor de voldoening van de met betrekking tot de opdracht verzonden declaraties.
3.2. De opdrachtgever is aan Slot Letselschade een voorschot verschuldigd op het aan haar toekomende, indien en voor zover door Slot Letselschade ter zake een voorschot in rekening wordt gebracht.
3.3. Slot Letselschade is gerechtigd gedurende de uitvoering van de opdracht tussentijds te declareren.
3.4. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, is zowel de opdrachtgever als de cliënt hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Slot Letselschade in verband met de opdracht toekomt. Indien de declaratie wordt verzonden aan een derde partij, die deze declaratie ingevolge artikel 6:96 BW dient te vergoeden, blijft de cliënt als opdrachtgever verantwoordelijk voor tijdige betaling daarvan en geldt het hieronder onder punt 5. bepaalde omtrent de wettelijke rente onverkort. De opdrachtgever / cliënt machtigt Slot Letselschade om de declaratie rechtsreeks ter vergoeding bij de derde partij in te dienen en bij deze partij te incasseren. De derde partij kan alleen bevrijdend betalen aan Slot Letselschade. Betalingen op bedoelde declaraties die door de derde partij abusievelijk aan de opdrachtgever / cliënt zijn verricht, dienen door de opdrachtgever / cliënt direct te worden doorbetaald aan Slot Letselschade.
3.5. De betalingstermijn van declaraties is veertien dagen na factuurdatum.
3.6. Slot Letselschade is – als bestuurder van de Stichting Derdengelden Slot Letselschade – steeds bevoegd opdracht te verstrekken tot overboeking van saldi van de opdrachtgever aan Slot Letselschade ter voldoening van hetgeen haar ten titel van honorarium, verschotten en daarover verschuldigde omzetbelasting toekomt. Opzeggen van de opdracht
3.7. Mocht u de opdracht eenzijdig intrekken (al dan niet door overdracht van de zaak aan een andere belangenbehartiger) voordat de zaak door ons namens u is afgewikkeld, dan dient u alle nog openstaande kosten van Slot Letselschade per direct te voldoen. Mede in verband hiermede kunt u indien u dit wenst op uw verzoek een opgave krijgen van de uitgebrachte declaraties en de nog openstaande kosten.
3.8. Indien om overdracht van het dossier wordt verzocht door een advocaat, dan zal het dossier aan die advocaat worden toegezonden, nadat u alle nog openstaande kosten heeft voldaan of nadat u voldoende garanties heeft verstrekt dat onze openstaande kosten alsnog volledig zullen worden voldaan binnen een redelijke termijn. Deze garanties dienen te worden gewaarborgd door de advocaat die de behandeling overneemt.
3.9. Indien om overdracht wordt verzocht door een niet-advocaat, behoudt Slot Letselschade zich het recht voor het dossier niet over te dragen, tenzij door u of de om overdracht verzoekende niet-advocaat voldoende waarborgen worden gegeven, een en ander ter beoordeling van Slot Letselschade.
3.10. Onverminderd hetgeen in de artikelen 3.8. tot en met 3.9. is bepaald, dient u de nog openstaande kosten uiterlijk bij afwikkeling van uw zaak met de aansprakelijke partij, alsnog volledig te voldoen, ongeacht of de wederpartij u daarvoor compenseert. Slot Letselschade is steeds gerechtigd de verschuldigde wettelijke rente over de openstaande kosten bij u in rekening te brengen.

Kantoorklachtenregeling
4.1. Op de dienstverlening van Slot Letselschade is de Kantoorklachtenregeling als bedoeld in art. 6.28 van de Verordening op de Advocatuur van toepassing. Deze Kantoorklachtenregeling is te vinden onder https://www.slotletselschade.nl/kantoorklachtenregeling/.
Klachten moeten worden ingediend binnen een redelijke termijn na het moment waarop kennisgenomen werd of redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Het indienen van een klacht ontheft een klager niet van de tijdige voldoening van declaraties en laat het bepaalde in het volgende artikel onverlet.

Opschorting betaling declaraties; rente en incassokosten
5.1. Indien een declaratie, danwel een voorschot als bedoeld in artikel 3, na afloop van de betalingstermijn en ondanks schriftelijke aanmaning tot betaling van de zijde van Slot Letselschade, niet wordt voldaan, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort. Van deze opschorting zal de opdrachtgever direct schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
5.2. Indien de opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de opdrachtgever aan Slot Letselschade de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag.
5.3. Indien Slot Letselschade incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen, wordt de opdrachtgever tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van tien procent van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 250.
5.4. In dit artikel wordt met opdrachtgever tevens de cliënt bedoeld in het geval artikel 3.4 toepassing vindt.

Aansprakelijkheid
6.1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Slot Letselschade verstrekte opdracht een of meer fouten worden gemaakt is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval Slot Letselschade aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars is.
6.2. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien Slot Letselschade aansprakelijk is voor de fouten van ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en/of AVB-verzekering om welke reden dan ook geen aanspraak geeft op uitkering is elke aansprakelijkheid voor ieder geval beperkt tot een bedrag van maximaal € 20.000,00.
6.3. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt eveneens indien Slot Letselschade haar diensten heeft geweigerd en hieruit toerekenbare schade is voortgevloeid.
6.4. Deze aansprakelijkheidsbeperking is mede gemaakt ten behoeve van de aan Slot Letselschade verbonden medewerkers, partners en alle overigen die op haar kantoren werkzaam zijn, al dan niet in loondienst, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Archivering
7.1. Nadat de opdracht door Slot Letselschade is beëindigd, staan alle in het dossier aanwezige van de opdrachtgever afkomstige originele stukken aan deze ter beschikking. De opdrachtgever kan deze desgewenst bij Slot Letselschade opvragen. Slot Letselschade zal het overblijvende dossier gedurende tien jaar bewaren. Na afloop van de termijn van tien jaar zal het dossier worden vernietigd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1. Op de overeenkomst tussen Slot Letselschade en haar opdrachtgevers en cliënten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend kunnen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

1 januari 2015