30 maart 2015 Arbeidsongevallen Ans Middelkoop

Jaarlijks lopen ongeveer 200.000 werknemers, ZZP’ers  en uitzendkrachten letselschade op door een bedrijfsongeval. Wanneer een werknemer letselschade oploopt op het werk, is de werkgever vrijwel altijd aansprakelijk. De werkgever heeft de plicht om voor de veiligheid van de werknemer te zorgen. De meeste werkgevers zijn voor bedrijfsongevallen verzekerd, wat betekent dat de letselschade wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever.

Zorgplicht werkgever

De zorgplicht van de werkgever is geregeld in de wet. Op grond van de zorgplicht is de werkgever verplicht voldoende maatregelen te treffen en instructies te geven om te voorkomen dat de werknemer letselschade oploopt tijdens het werk. Indien de werkgever tekort schiet in zijn zorgplicht dan is hij aansprakelijk voor de letselschade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt.

Bewijslast

Als een werknemer schade lijdt hoeft hij alleen maar aannemelijk te maken dat hij die schade heeft geleden tijdens het werk. Hij hoeft niet aan te tonen wat nu precies de toedracht was of de oorzaak van het ongeval is geweest.

Een voorbeeld uit de praktijk

Onlangs heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan over de vraag of de werkgever had voldaan aan zijn zorgplicht. Wat was het geval? Een chauffeur was bij het lossen van tuinmachines in Spanje in de aanhanger van de vrachtwagen gaan staan, waarbij hij met een teen onder een van de lepels van de bij het lossen gebruikte heftruck klem kwam te zitten. Ten gevolge hiervan heeft hij letsel opgelopen aan zijn linkervoet en rechterhand.

De chauffeur is van mening dat zijn werkgever aansprakelijk is voor de door hem geleden schade. De werkgever acht zich niet aansprakelijk, omdat de chauffeur in strijd heeft gehandeld met de uitdrukkelijke instructie dat hij niet mocht (helpen met) lossen.

De Hoge Raad overweegt dat de werkgever niet alleen aanwijzingen moest geven om zoveel mogelijk te voorkomen dat de werknemer schade lijdt, maar ook om daartoe de geëigende veiligheidsmaatregelen te treffen. Ook is volgens de Hoge Raad vereist dat de werkgever toezicht houdt op de behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies. Volgens de Hoge Raad was de instructie aan de chauffeur om niet zelf de lading te lossen onvoldoende. De werkgever had de chauffeur nog nadrukkelijker moeten vertellen wat hij wel en niet mocht doen en had ook nog andere veiligheidsmaatregelen kunnen treffen. Dus was de werkgever aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Meer informatie over onze kosteloze rechtsbijstand

De gespecialiseerde advocaten en juristen van Slot Letselschade beschikken over de juiste deskundigheid en ervaring om te beoordelen of u bij letselschade door een bedrijfsongeval recht heeft op schadevergoeding. Als u daar recht op heeft stellen ze de schade voor u vast en verhalen deze op de aansprakelijke verzekeraar. Kosteloos.

Wilt u gebruik maken van onze dienstverlening of heeft u andere vragen? Vul dan gratis de Claimwijzer in op www.slotletselschade.nl of bel ons op ons gratis telefoonnummer 0800 -66 32 225.

Ook kunt u ons per e-mail bereiken via info@slotletselschade.nl.

Ans Middelkoop is sinds 2006 advocaat. Na de Grotius specialisatie opleiding die zij in 2015 met goed gevolg aflegde is Ans ook LSA-advocaat en tevens lid van de ASP, de belangenvereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Het aansprakelijkheidsrecht en meer bepaald de personenschade had al vroeg haar belangstelling. Zo studeerde ze af met een scriptie over de zaak Baby Kelly. Na haar studie is die belangstelling alleen maar toegenomen en heeft ze zich volledig gespecialiseerd op het terrein van de letselschade. Eerst bij een rechtsbijstandsverzekeraar en vervolgens bij Schenkeveld Advocaten in Hoorn en Sap Advocaten in Amersfoort. Ans versterkt als advocaat met name ook de procespraktijk van Slot Letselschade.

Ans Middelkoop

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal