08 augustus 2015 Arbeidsongevallen Coen de Koning

Sinds de Denktank Overlijdensschade een nieuwe rekenmethode ontwikkelde, is er met spanning uitgekeken naar de eerste rechterlijke uitspraak over deze methode. Die is er nu.

De nieuwe rekenmethode is sinds begin 2015 ook een richtlijn van de Letselschade Raad. Maar richtlijn of niet, de rechter moet natuurlijk uiteindelijk bepalen of de nieuwe rekenmethode in overeenstemming is met de wet. Vindt de rechter de methode toelaatbaar, of niet? To be, or not to be, that is the question.

Uitspraak in Deelgeschil

Er is nu een eerste uitspraak, waarin de methode wordt goedgekeurd. De uitspraak gaat weliswaar over een eerdere concept-versie uit 2013, en niet de definitieve versie uit 2014, maar dat maakt de uitspraak niet minder waardevol. Want principieel verschillen de twee versies niet.
Voor een goed begrip eerst een klein stukje geschiedenis: in november 2014 presenteerde de Denktank Overlijdensschade een notitie met een nieuwe methode voor de berekening van de schade van de nabestaanden bij een overlijden. In januari 2013 had de Denktank al een concept-notitie uitgebracht. De concept-notitie en de definitieve verschillen niet principieel van elkaar. Grootste verschil is dat in de definitieve versie de onderbouwing van de uitgaven die bij een overlijden wegvallen, plaatsvindt aan de hand van door het Nibud aangeleverde cijfers. In de concept-versie was dat nog niet zo.

Maar zowel in de concept-versie als de definitieve versie worden deze weggevallen uitgaven min of meer abstract berekend, en niet zoals voorheen aan de hand van concrete vaste en variabele uitgaven. Het concreet bepalen van deze vaste en variabele uitgaven leidde altijd tot veel discussie en vroeg om het uitgebreid uitpluizen van deze uitgaven door de nabestaanden. Dat was voor hen zeer belastend en het leidde tot grote vertraging in de afwikkeling van de schade. De abstracte benadering is dan ook een van de grote pluspunten van de nieuwe rekenmethode.

Principieel verschillen de twee versies dus niet, deze uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de concept-versie is daarom ook van groot belang voor de beoordeling van de houdbaarheid van de definitieve versie.

De casus

In februari 2013 is de moeder van een gezin met twee kinderen overleden bij een verkeersongeval in Oostenrijk. De kinderen hebben onder de bij de HEMA afgesloten verzekering recht op schadevergoeding, de achterblijvende echtgenoot niet. HEMA enerzijds en de nabestaanden anderzijds zijn het in de loop van 2013 eens geworden over het maken van een schadeberekening volgens de methode van de concept-notitie uit 2013. Maar in 2014 bedenkt de HEMA zich. Het nieuwe schaderegelingsbureau dat de HEMA vanaf juni 2014 bijstaat, stelt opeens dat er geen akkoord zou zijn over de berekeningswijze. Ze willen af van de berekening volgens de concept-notitie.

Het Deelgeschil: afspraak is afspraak

De nabestaanden willen de HEMA aan de afspraak houden en vragen aan de rechter om vast te stellen dat de HEMA gehouden is de eerdere afspraak na te komen. Dit verzoek wordt ingewilligd door de rechter. De rechter vindt dat de HEMA niet opeens de eerdere afspraak kan negeren. Afspraak is immers afspraak. Dat de concept-notitie 2013 afwijkt van de definitieve versie 2014 doet er volgens de rechter niet toe. De HEMA wist tenslotte dat ze instemde met een berekening op basis van een concept. Een concept wijkt altijd af van uiteindelijke versie. Dus dat is geen steekhoudend argument, want dat kon de HEMA van tevoren weten.

Er zit ook een rare twist in de benadering van de HEMA: omdat de definitieve versie afwijkt van de concept-versie, willen ze af van de berekening op basis van de concept-versie. Maar in plaats van te kiezen voor een berekening op basis van de definitieve versie, willen ze helemaal geen berekening meer op basis van de nieuwe methode. Ze willen terug naar hoe er vroeger gerekend werd. Dat is natuurlijk een nogal onbetrouwbare handelwijze, kennelijk ingegeven doordat de nieuwe rekenmethode in deze zaak een hogere schade opleverde dan de oude. Dit soort onbetrouwbaarheid wordt over het algemeen niet erg gewaardeerd door rechters, zo ook hier niet.

Het belang voor de praktijk: de rekenmethode voldoet aan de wet
De uitspraak is van groot belang voor de rekenmethode van de Denktank Overlijdensschade. De rekenmethode voldoet volgens de rechter kennelijk aan de wet. Anders had de rechter de methode als in strijd met de wet sowieso niet toelaatbaar geacht. Ook de methode van de concept-notitie voldeed al aan de wet. Dat zal dan zeker ook gelden voor de ‘verbeterde’ definitieve versie, die bovendien inmiddels een richtlijn is.

Opportunisme verzekeraar gelukkig niet beloond
Het is natuurlijk niet verrassend maar toch verheugend om te zien dat de rechter de HEMA aan de eerder gemaakte afspraken houdt. Verzekeraars moeten te vertrouwen zijn. Dat ze dat lang niet altijd zijn, blijkt helaas ook weer uit deze zaak. Gelukkig beloont de rechter de onbetrouwbaarheid van de HEMA niet.

Ook waar het gaat om de begroting van de aan het Deelgeschil bestede tijd opereert de HEMA erg opportunistisch. De HEMA stelt dat 8 uur voldoende zou moeten zijn. Het gaat in deze zaak om de volgende werkzaamheden: opstellen Deelgeschil in overleg met cliënten, bestuderen verweerschrift, voorbereiden mondelinge behandeling en opstellen van aantekeningen voor deze mondelinge behandeling, bijwonen van de zitting, nabespreken zitting met cliënten, het bestuderen van de uitspraak, deze bespreken met cliënten, alsmede diverse correspondentie met rechtbank, cliënten en wederpartij.

Beweren dat dit allemaal in 8 uur kan is ronduit beschamend. Deze stelling van de HEMA (en helaas vele andere verzekeraars) is er kennelijk op gericht om het slachtoffers onmogelijk te maken Deelgeschillen te starten. Want de advocaat van het slachtoffer had 16 uur aan bestede tijd gevorderd. Als er dan maar 8 uur vergoed zouden hoeven te worden door de HEMA, dan zouden de nabestaanden de andere 8 uur aan de eigen advocaat hebben moeten betalen. Gelukkig oordeelde de rechter dat de gevorderde 16 uur redelijk zijn en door de HEMA vergoed moet worden tegen het door de advocaat gevorderde uurtarief. Waarbij zij opgemerkt dat de advocaat waarschijnlijk zeer magertjes heeft begroot, want de ervaring leert dat een Deelgeschil al snel meer dan 25 uur aan tijdsbesteding kost. Gelet op alle bovengenoemde werkzaamheden, zal dat niet verbazen. Dat slachtofferadvocaten minder tijd vorderen dan ze eigenlijk kwijt zijn, heeft ongetwijfeld te maken met een soort lijfsbehoud. Liever een paar uur minder vorderen dan (ten onrechte) weggezet te worden als veelschrijvers.

Conclusie

De eerste uitspraak in Deelgeschil over de nieuwe rekenmethode van de Denktank Overlijdensschade is bemoedigend. De rechter acht de methode passen binnen het wettelijk kader en dat is nadat de methode al tot richtlijn was gemaakt door de Letselschade Raad, wederom goed nieuws. Vooral voor de nabestaanden.

Slot Letselschade: vooraan bij nieuwe ontwikkelingen
Slot Letselschade heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe rekenmethode van de Denktank Overlijdensschade. Wij lopen immers liever voorop, dan slechts te volgen. Wij zijn er dan ook trots op dat na de Letselschade Raad nu ook de rechter deze methode goedkeurt.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. U kunt Slot Letselschade gratis en zonder enige verplichting bellen op 030 20 81 094 of ons per e-mal bereiken via info@slotletselschade.nl. Ons team van ervaren letselschade advocaten en juristen is u graag van dienst.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal