Veelgestelde vragen

Om u van dienst te kunnen zijn hebben we alle veel gestelde vragen over het onderwerp letselschade verzameld.

Veelgestelde vragen over letselschade en vergoedingen

Heeft u uw vraag niet terug kunnen vinden in de lijst met FAQ's? Of wilt u een uitgebreider antwoord?

Bel ons dan op 030 20 81 098 of mail ons via info@slotletselschade.nl. Wij zullen dan ons uiterste best doen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden. Uiteraard kosteloos.

LSA staat voor De Vereniging van Letselschade Advocaten.

Om LSA-advocaat te kunnen worden moet een advocaat eerst een aantal jaren in letselschade hebben gewerkt. Daarna pas wordt hij toegelaten tot de opleiding van een jaar. Hij dient de opleiding met goed gevolg af te ronden en moet ook daarna aantoonbaar voldoende letselschadezaken blijven behandelen. Bovendien dient hij zich jaarlijks verplicht bij te scholen.

In de wet staat dat de kosten van juridische bijstand vallen onder de schade die u kunt claimen bij de aansprakelijke partij. Die moet deze kosten dan vergoeden. Als de veroorzaker aansprakelijk is kunnen wij u daarom kosteloos bijstaan.

Ook als u twijfelt of de tegenpartij aansprakelijk is, dan kunnen wij dit kosteloos voor u bepalen. Wij zullen dan met u nagaan en zelfs onderzoeken of aansprakelijkheid aanwezig is of alsnog aan te tonen.

No Cure No Pay is de afspraak waarbij de client een percentage van de schadevergoeding betaalt aan zijn rechtsbijstandverlener.

Soms kan No Cure No Pay een voordeel geven. Bijvoorbeeld als de aansprakelijkheid moeilijk is vast te stellen, of als er moet worden geprocedeerd. Maar ook dan moet goed worden beoordeeld of No Cure No Pay wel de beste oplossing is. Want No Cure No Pay is en blijft altijd een dure sigaar uit eigen doos. U betaalt namelijk een deel van uw eigen schadevergoeding aan uw rechtsbijstandverlener en u houdt dus zelf minder over.

Meestal is een No Cure No Pay afspraak helemaal niet nodig. Want als de aansprakelijkheid vaststaat, kunt u uw kosten bij de aansprakelijke partij neerleggen. In dat geval hoeft u niets te betalen en moet u dus ook geen No Cure No Pay afspraken maken!

Meestal kost onze bijstand u helemaal niets, dus ook geen percentage van uw schadevergoeding!

Immateriële schade is hetzelfde als smartengeld. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel. Als dat letsel door een ander is veroorzaakt. In Nederland is de vergoeding voor smartengeld in vergelijking met overige Europese landen laag te noemen. Er bestaat in Nederland geen recht op de vergoeding van smartengeld bij overlijdensschade.

Materiële schade is de schade die bestaat uit kosten en verlies welke samenhangen met lichamelijk of psychisch letsel.

Enige voorbeelden:

 • Inkomensverlies
 • Kosten huishoudelijke hulp
 • Ziektekosten (ziekenhuiskosten, kosten fysiotherapeut, kosten hulpmiddelen zoals een rolstoel etc.)
 • Kosten woningaanpassing
 • Verlies zelfwerkzaamheid

Het bepalen van het bestaan van de schade, de hoogte ervan en het verband tussen de schade en het ongeval is vaak zeer lastig. Vooral als het om blijvende schade gaat, die zich dus ook in de toekomst blijft voordoen. Denkt u maar aan de gevolgen van inkomensachteruitgang. Dat lijdt niet alleen tot inkomensverlies, maar ook pensioenverlies.

Whiplash

Een whiplash is een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval. Over het algemeen is het een onverwachte zeer snelle beweging zonder dat het hoofd ergens tegenaan botst. In een fractie van een seconde wordt de halswervelkolom daardoor overmatig uitgerekt en extreem achterover en/of voorover gebogen. Whiplash is de naam voor dit ongevalsmechanisme.Whiplash is dus geen diagnose maar een mechanisme. Letterlijk betekent het zweepslag.

Whiplash Associated Disorders

Waar we spreken van whiplash bedoelen we meestal het klachtenpatroon dat ontstaat na een heftige slingerbeweging van het hoofd ten opzichte van de romp door een ongeval: het whiplashsyndroom (Whiplash Associated Disorders).

Whiplash Associated Disorders (WAD) is de officiële naam voor het klachtenpatroon ontstaan na een ongeval met acceleratie-deceleratie mechanisme waarbij krachten inwerken op de nek. Het treedt vooral op bij (auto)ongelukken, met name bij een aanrijding van achteren of van de zijkant, maar kan ook het gevolg zijn van bijvoorbeeld duiken.

In 1995 is door de Quebec Task Force een theoretische indeling gemaakt van het whiplash trauma:

 • Graad 0: geen nekklachten, geen lichamelijke afwijkingen
 • Graad 1: klachten van nekpijn, stijfheid en gevoeligheid, zonder lichamelijke afwijkingen
 • Graad 2: nekklachten en neuromusculaire afwijkingen
 • Graad 3: nekklachten en neurologische afwijkingen
 • Graad 4: nekklachten met fractuur of dislocatie

Men spreekt van het acute whiplash syndroom gedurende de eerste 3 weken na het ongeval. Hierna breekt een subacuut stadium aan waarin de meeste klachten verdwijnen middels conservatieve therapie. Als de klachten persisteren na 3 maanden spreekt men van een chronisch whiplash syndroom.

Etiologie

Elk trauma waarbij een acceleratie/deceleratie mechanisme optreed kan tot een WAD leiden zoals achteroprij ongevallen, frontale en zijdelingse botsingen, duiktrauma ect.

Klachten/verschijnselen

Typische klachten van het acute whiplash letsel zijn: 1) pijn in de nek, schouders en eventueel de armen 2) hoofdpijn, vooral in het occipitale deel, soms uitstralend naar het voorhoofd tot boven de beide ogen 3) bewegingsbeperking van de nek ten gevolge van stijfheid in de nek direct aansluitend aan het ongeval. Bijkomende klachten zijn duizeligheid, visusstoornissen, misselijkheid, oorsuizen en doofheid en tintelingen in de handen, eenzijdige brachialgie op basis van schouderklachten, lage rugklachten, post-traumatische stress stoornissen (depressie) en cognitieve functiestoornissen.

Diagnostiek

Lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek is erop gericht om beschadiging van het zenuwstelsel aan te tonen dan wel uit te sluiten. Tevens dienen fracturen uitgesloten te worden. Een standaard neurologisch onderzoek en onderzoek van de nek en schouder dienen uitgevoerd te worden gericht op sensibiliteit en motoriek van de armen en handen en radiculaire prikkelingsproeven (Spurling) en passieve bewegingsbeperkingen van de cervicale wervelkolom en schouder.

Aanvullend Somatische Diagnostiek
Aanvullend onderzoek dient op indicatie verricht te worden. Een MRI scan van de nek is niet zinvol bij een WAD I en II doch kan overwogen worden bij verdenking op neurologische problemen. Daarnaast kan op indicatie een MRI van de aangedane schouder worden verricht. Tevens is neuropsychologische en vestibulair evaluatie geïndiceerd bij respectievelijk persisterende geheugen- en concentratiestoornissen en duizeligheidsklachten. Bij verdenking van een posttraumatische stressstoornis is nadere psychologische evaluatie geïndiceerd.

Het letselschadetraject

Het traject en onze volledig transparante werkwijze

In vrijwel iedere letselschadezaak komen de volgende zaken aan de orde:

 • vaststellen van de aansprakelijkheid voor de schadeveroorzakende gebeurtenis
 • inwinnen medische informatie betreffende het letsel
 • vaststellen van het verband tussen het letsel en de gebeurtenis (causaal verband)
 • verzamelen van informatie over en het vaststellen van de schade
 • claimen van de schade
 • afwikkelen van de schade nadat voldoende zekerheid is ontstaan over het letsel en de daaruit voortvloeiende schade

Werkwijze tijdens het traject

Omdat wij vertrouwen hebben in onze aanpak, maar meer nog omdat wij vinden dat u recht heeft op volledige inzage in wat wij doen, wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in uw zaak en krijgt u van alle stukken afschriften. Volledige transparantie dus.

Harmoniemodel heeft de voorkeur

Vaak is de vaststelling van de aansprakelijkheid eenvoudig en kan al snel worden overgegaan tot het verzamelen van informatie over het letsel en de schade. De schade wordt dan lopende het traject steeds vergoed door de verzekeraar. Dit door middel van betalingen die voorschotten worden genoemd. Er wordt dan in (redelijk) goed harmonie met de aansprakelijke verzekeraar toegwerkt naar een zo vlot mogelijke afwikkeling.

... maar is niet altijd mogelijk: ook dan treden wij voor u op

Soms is er discussie over de aansprakelijkheidsvraag, wordt er getwijfeld door de verzekeraar of de klachten echt allemaal door het ongeval zijn veroorzaakt of is het moeilijk overeenstemming te bereiken over de omvang van de schade. Wij gaan de discussie dan niet uit de weg en kunnen als advocatenkantoor desnoods ook via de rechter voor uw belangen opkomen. Maar meestal komen we er zonder rechter wel uit, omdat een verzekeraar de gang naar de rechter meestal liever voorkomt.

Inzet derden

Gedurende het traject maakt Slot Letselschade altijd gebruik van haar vaste medisch adviseurs. En waar nodig ook gebruik van andere deskundigen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan rekenkundigen, ergotherapeuten en arbeidsdeskundigen.

We helpen slachtoffers niet alleen bij het claimen van de schade, maar ook bij het voorkomen daarvan. Wilt u weer aan het werk? Dan proberen wij u daarbij zo goed mogelijk te laten begeleiden. Ook daarbij schakelen we deskundigen in. U ziet dat wij onder belangenbehartiging niet alleen maar juridische dienstverlening verstaan. De vooruitstrevende belangenbehartiging van Slot Letselschade gaat veel verder.

Medisch expertise

Om vast te kunnen stellen of het letsel en de klachten min of meer stabiel zijn en wat de prognose is voor de toekomst is, wordt in de meeste zaken een onafhankelijke medische expertise verricht. Dit gebeurt door een ervaren medisch specialist, waarvan partijen weten dat hij de zaak onpartijdig beoordeeld.

Regeling

Meestal is de medische expertise de opmaat naar de regeling van de schade. De afspraken tussen partijen worden bij het bereiken van een definitieve regeling meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (afgekort: VSO). Deze overeenkomst sluiten wij niet voor u, deze sluit u zelf. Dat betekent dat u uiteindelijk altijd degene bent die beslist. Als u niet wilt regelen, dan gebeurt dat ook niet. Wij adviseren, maar u blijft de baas in uw eigen zaak. Zo hoort het ook.

Smartengeld is hetzelfde als immateriële schade. Het is de vergoeding voor het leed dat is veroorzaakt door lichamelijk of psychisch letsel. Als dat letsel door een ander is veroorzaakt. In Nederland is de vergoeding voor smartengeld in vergelijking met overige Europese landen laag te noemen. Er bestaat in Nederland geen recht op de vergoeding van smartengeld bij overlijdensschade.

Eigen schuld, dikke bult?

Als u letsel heeft omdat u zelf een ongeval heeft veroorzaakt, heeft u door eigen schuld meestal geen recht op schadevergoeding. Maar soms heeft u daar wel recht op.

Wanneer toch recht op schadevergoeding?

Soms heeft u ondanks eigen schuld, toch recht op schadevergoeding. Hieronder volgt een korte opsomming van de meest voorkomende situaties waarin u toch recht kunt hebben op schadevergoeding:

bij arbeidsongevallen, waaronder ook begrepen ongevallen in het verkeer. U heeft meestal recht op volledige schadevergoeding.
als u een ongeval krijgt en jonger dan 14 jaar bent. U heeft meestal recht op volledige schadevergoeding.
als u inzittende bent van een auto die een ongeval veroorzaakt. Als inzittende bent u immers niet schuldig. U heeft meestal recht op volledige schadevergoeding. Dit geldt ook als u achterop een motor, scooter of brommer zit.
als u als voetganger of fietser een verkeersongeval krijgt. U heeft recht op minimaal 50% schadevergoeding.

Het is dus soms mogelijk om ondanks eigen schuld, uw schade toch geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Wij informeren u graag verder over uw mogelijkheden.

Letselschade is de schade die je lijdt omdat je zelf letsel oploopt. Overlijdensschade is de schade die nabestaanden oplopen omdat een verwante door toedoen van een ander overlijdt.

De vergoeding van letselschade is ruimer. Zo bestaat er bij letselschade bijvoorbeeld recht op smartengeld, en bij overlijdensschade niet.

De groep personen die recht heeft op vergoeding van overlijdensschade is door de wet beperkt. Meestal gaat het alleen om de gezinsleden. Bij letselschade is in beginsel alleen het slachtoffer zelf rechthebbende. Al kunnen derden die kosten maken voor het slachtoffer ook hun schade claimen, en ook de werkgever die het loon doorbetaalt tijdens ziekte.

ASP staat voor Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade. Deze vereniging bestaat uit LSA-advocaten die alleen voor slachtoffers optreden. Want er zijn ook LSA-advocaten die voor verzekeraars optreden, of die zowel slachtoffers als verzekeraars bijstaan.
De vereniging organiseert, naast de LSA, regelmatig deskundigheids bevorderende bijeenkomsten en probeert in brede zin op te komen voor de belangen van de slachtoffers. Zo wordt de ASP regelmatig geconsulteerd bij voorgenomen wetgeving op het terrein van de personenschade.
De ASP-advocaten willen benadrukken dat zij alleen slachtoffers bijstaan en dat dat een principiële en weloverwogen keuze is. Alle ASP-advocaten zijn dus ook LSA-advocaat, maar niet alle LSA-advocaten zijn ook ASP-advocaat.

De deelgeschillenprocedure is een snelle en goedkope weg om aan de rechter een oordeel te vragen. Het biedt de persoon die schade door dood of letsel lijdt de mogelijkheid in de buitengerechtelijke onderhandelingsfase de rechter te vragen te beslissen over een deel van het geschil met de wederpartij. Uitgangspunt is dat als de rechter dat deelgeschil oplost, partijen hun overige geschillen zelf weer kunnen oplossen. Het deelgeschil dat aan de rechter wordt voorgelegd betreft dus meestal de kern van wat partijen verdeeld houdt.

Naast de snelheid van de procedure, is deze ook nog eens goedkoper voor slachtoffers. Zij kunnen namelijk niet in de kosten van de procedure veroordeeld worden.
De deelgeschilprocedure beoogt partijen door het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak over een deelgeschil zelf weer in staat te stellen, terug te keren naar de buitengerechtelijke onderhandelingen om het schaderegelingstraject definitief af te kunnen ronden. Indien zij daar niet in slagen, kunnen zij alsnog de gehele zaak aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure in eerste aanleg.

Wie zijn de specialisten
van Slot?

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

 • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
 • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
 • In één stap vertelt u uw verhaal

Ervaringen van
andere mensen

"Slot Letselschade heeft me zo goed geholpen dat ik weer verder kan. Onder andere door ervoor te zorgen dat de kosten van mijn revalidatie werden vergoed."