02 december 2014 Arbeidsongevallen Ingrid Romijn

Werkgeversaansprakelijkheid staat voor de aansprakelijkheid van werkgevers voor de schade die een werknemer oploopt in de uitvoering van zijn werkzaamheden. De werkgever dient te zorgen voor een veilige werkomgeving, veilige materialen, voldoende toezicht en instructie en bij verkeersongevallen tijdens het werk ook voor een afdoende verzekering die die schade dekt. De omvang van de zorgplicht wordt mede bepaald door wet- en regelgeving die betrekking heeft op arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld de Arbo wet, de arbeidstijdenwet en de CAO. Werkgeversaansprakelijkheid geldt niet wanneer de werkgever kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht of dat de werknemer zelf verantwoordelijk is voor de schade. Maar daarvan is alleen sprake bij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Indien sprake is van werkgeversaansprakelijkheid voor een arbeidsongeval, dan kan de werknemer geen eigen schuld worden tegengeworpen. Dat is bij een beroepsziekte anders.

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekten

Naast aansprakelijkheid voor een bedrijfsongeval, kan een werkgever ook aansprakelijk zijn voor een ziekte of aandoening die in de loop van de tijd is ontstaan door het werk. Wanneer een ziekte of aandoening het gevolg is van de arbeidsomstandigheden of de werkzaamheden zelf, spreekt men van een beroepsziekte. Bij het bepalen van de mogelijke aansprakelijkheid spelen zaken als bekendheid met de risico’s, de ernst van de risico’s, de aanwezigheid van andere schadelijke effecten en eventuele eigen schuld ook een rol.

Als een werknemer in het werk bijvoorbeeld een longaandoening oploopt, maar ook rookt, kan dat leiden tot een matiging van de schadevergoedingsplicht van de werkgever, als het roken heeft bijgedragen aan de gezondheidsschade. Voorbeelden van beroepsziekten zijn RSI, asbestkanker of een stoflong, een beroepsziekte kan daarnaast ook psychisch van aard zijn zoals een burn-out.

Voorkomen is beter dan genezen

Werkgevers dienen er voor te zorgen dat de werknemers geen schade lijden tijdens hun werkzaamheden of als gevolg van hun werkzaamheden. Dit wordt getoetst aan de hand van de zorgplicht en wanneer hier niet aan wordt voldaan, geldt dat meestal sprake is van werkgeversaansprakelijkheid.

Waar dienen werkgevers zoal op te letten om schade bij werknemers te voorkomen?

  • Ze dienen zich uiteraard te houden aan de wet- en regelgeving betreffende de veiligheid
  • Veiligheidsinstructies dienen voor iedereen duidelijk te zijn, regelmatig onder de aandacht te worden gebracht en zo nodig dient training en certificering plaats te vinden
  • Regels zijn alleen nuttig als ze gehandhaafd worden
  • Werknemers dienen verzekerd te zijn tegen de schade die ze kunnen oplopen op de werkvloer of in het verkeer
  • Ook in de ‘semi werksfeer’,bijvoorbeeld bij bedrijfsuitjes, dient de veiligheid te worden gewaarborgd
  • Werkgevers dienen regelmatig een risico-evaluatie en risico-inventarisatie te laten plaatsvinden

Heeft u als werknemer schade opgelopen op het werk, en wilt u hulp bij het indienen van uw claim? Informeer dan gerust naar onze diensten of deel uw situatie via de Claimwijzer. Slot Letselschade helpt en informeert u graag!

Ingrid Romijn studeerde rechten in Rotterdam. Ingrid is vanaf 1 september 2007 werkzaam bij Slot Letselschade. Daarvoor werkte ze ruim 12 jaar bij een grote rechtsbijstandverzekeraar. Ingrid is kantoormanager en ondersteunt daarnaast de andere medewerkers in hun respectievelijke praktijken.

Ingrid Romijn

Kantoormanager

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal