01 September 2014 Arbeidsongevallen Coen de Koning

Beroepsziekten zijn ziektes of aandoeningen als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaats gevonden. Voorbeelden hiervan zijn asbestose (longziekte door asbestblootstelling), OPS (ook wel schildersziekte genoemd), psychische aandoeningen en gehoorschade. Onveilige arbeidsomstandigheden zijn vaak de oorzaak. Het komt regelmatig voor dat het onduidelijk is of een ziekte daadwerkelijk is ontstaan door arbeidsomstandigheden. Een medisch onderzoek geeft in dit geval vaak uitsluitsel. Maar soms moet ook de rechter er aan te pas komen, als partijen er zelf niet uit komen. In Nederland is er om werkgevers en werknemers extra duidelijkheid te bieden ook een lijst van beroepsziekten samengesteld. Beroepsziekten worden vaak verward met een bedrijfsongeval. Bij een bedrijfsongeval gaat het echter om één gebeurtenis op het werk of onder werktijd die onmiddellijk leidt tot schade. Beroepsziekten ontstaan vaak pas na verloop van tijd. Bijvoorbeeld door langdurige blootstelling aan lawaai of gevaarlijke stoffen.

Hoe vaak komen beroepsziekten voor?

Volgens de laatste cijfers komen er jaarlijks tussen de 20.000 en 25.000 nieuwe slachtoffers van beroepsziekten bij. Psychische aandoeningen komen het vaakst voor, deze komen voor bij ruim één op de drie gevallen. Aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat komen voor bij bij 30% van de werknemers. Gehooraandoeningen staan op plaats drie met een ruime 20% van het totale aantal werknemers met een beroepsziekte.

Beroepsziekten brengen vaak meer schade mee dan dat in eerste instantie wordt gedacht. De werknemer kan vaak minder werken of valt helemaal uit. Dat heeft gevolgen voor zijn inkomen, maar hij heeft vaak ook extra zorg en hulp thuis nodig, waardoor de kosten behoorlijk oplopen. Ook de werkgever voelt de gevolgen. Hij moet vaak aanpassingen aan de werkplek doorvoeren zodat de werknemer weer aan het werk kan. Het doemscenario voor zowel werknemer als werkgever is dat de werknemer helemaal arbeidsongeschikt raakt.

Aansprakelijkheid bij beroepsziekten

Beroepsziekten brengen schade met zich mee, schade die werknemers logischerwijs graag vergoed zien worden. Een werkgever is echter niet altijd aansprakelijk als zijn werknemers beroepsziekten oplopen. Van werkgeversaansprakelijkheid is pas sprake wanneer is aangetoond dat de werkgever niet heeft voldaan aan de eisen van de zorgplicht. De zorgplicht stelt een aantal eisen aan werkgevers, zoals:

Werkgevers zijn verplicht om ervoor te zorgen dat de arbeid geen negatieve gezondheidseffecten heeft
Werkgevers moeten maatregelen treffen om de meest voorkomende klachten te verminderen
Werkgevers moeten een risico-inventarisatie (laten) maken over gevaren op de werkplek
Werkgevers moeten de mogelijkheid geven voor risico onderzoek
Werkgevers moeten werknemers de mogelijkheid bieden om mee te denken over arbeidsomstandigheden

Wanneer werkgevers kunnen aantonen dat zij aan de zorgplicht hebben voldaan en/of er sprake is van schade als gevolg van bewuste roekeloosheid of opzet van een werknemer, zijn zij niet aansprakelijk te stellen voor de schade.

Deskundig juridisch advies bij beroepsziekten

Beroepsziekten zijn vaak ingewikkelde kwesties, zeker wat betreft het vaststellen van de aansprakelijkheid. De letselschadeadvocaten en letselschadespecialisten van Slot Letselschade zijn daarin als geen ander thuis. Als het mogelijk is proberen we in goed overleg met de werkgever en diens verzekeraar tot een goede oplossing te komen. Naast schadevergoeding kan dat bijvoorbeeld ook een re-integratietraject inhouden. Het zo mogelijk voorkomen van een conflict tussen werknemer en werkgever is mede daarom van belang. Maar uiteindelijk staan we natuurlijk altijd aan de kant van het slachtoffer, de werknemer.

Coen de Koning studeerde rechten in Amsterdam aan de UVA en werd in 1994 beëdigd als advocaat. Hij heeft altijd aan de slachtofferkant gewerkt.

Coen probeert altijd buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar als dat niet lukt, dan schroomt hij niet om te procederen. Zo was hij als advocaat betrokken bij een tweetal baanbrekende arresten van de Hoge Raad (Slot/Manege Bergamo en Kooiker/Taxicentrale Nijverdal). Coen heeft veel ervaring met de Wet Deelgeschillenprocedure en is lid van de Denktank Overlijdensschade.

Coen de Koning

Advocaat

Claimwijzer™

Deel uw situatie met ons en ontvang gratis advies. Invullen kost maar 1 minuut.

  • Gratis persoonlijk advies voor uw situatie
  • Binnen uiterlijk één werkdag een reactie
  • In één stap vertelt u uw verhaal